CUP Poble Actiu

Àrea Metropolitana de Barcelona

Al Parc de Collserola cal prohibir la totalitat de les activitats de les forces armades!

L'exèrcit ni a Collserola ni enlloc!

La CUP Poble Actiu presenta al·legacions a les modificacions de les ordenances del Parc Natural de la Serra Collserola per tal de prohibir la totalitat de les activitats de les forces armades.

Tot i les resolucions aprovades per l’Assemblea del Consorci del Parc Natural de Collserola, pel Parlament de Catalunya, per la Diputació de Barcelona, per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i pels ajuntaments d’Esplugues de Llobregat, de Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola i de Molins de Rei, totes elles sol·licitant la prohibició de les activitats de l’exercit al Parc Natural de la Serra de Collserola, el Consorci del Parc va aprovar provisionalment la presencia de l’exercit sota alguns condicionants.  

Davant aquest flagrant incompliment de la voluntat popular expressada en les diferents institucions competents, la CUP Poble Actiu presenta al·legacions per tal de garantir els acords presos i prohibir sense condicions les activitats de l’exercit al Parc de Collserola.

L’articulat que s’ha aprovat inicialment, i el qual impugnem mitjançant aquestes al·legacions,  va directament en contra de les resolucions aprovades per l’Assemblea del Consorci del Parc Natural de Collserola, pel Parlament de Catalunya, per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i pels ajuntaments d’Esplugues de Llobregat, de Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola i de Molins de Rei, en tant que permet les activitats de l’exercit, encara que reguli les mateixes i estableixi alguns condicionants. 

La resolució aprovada per l’assemblea del Parc Natural de Collserola manifesta literalment :  

•    “Emprendre les actuacions que correspongui per tal de no autoritzar més pràctiques militars dins el terme territorial del Parc Natural de Collserola” i 
•    “Instar a la modificació de les Ordenances del Parc de Collserola per tal de complir amb els acords adoptats en aquesta resolució”, tan mateix la resolució de l’AMB recull ”prohibir l’exercici de practiques militars [...]” 

És molt clar que l’àmbit d’actuació de les resolucions i la voluntat de les mateixes es refereixen a la totalitat d’exercicis de les forces armades. Sense condicionants.

L’aprovació d’aquest punt inicial vulneraria els acords que per amplies majories s’han assolit a la pròpia Assemblea del Parc Natural de Collserola, a l’AMB, la Diputació de Barcelona i al propi Parlament de Catalunya, donat que desvirtua allò aprovat.

El Parc Natural de Collserola ha de ser un espai per difondre els valors de la pau, els drets humans i la convivència pacifica, valors contraris dels representats per una institució com l’exercit, que fomenta de manera clara la cultura bèl·lica, militarista i violenta per sobre dels valors propis d’una educació democràtica i de llibertat. La mera presència dels militars suposa un recolzament de les seves activitats allunyada de la cultura de la pau que s’ha de transmetre en un entorn com el del Parc de Collserola, amb una forta presència escolar i d’activitats de lleure i natura.

La CUP Poble Actiu proposa un redactat clar de la normativa on quedi expressament prohibida l’activitat de les forces armades i dels cossos i forces  de seguretat públics i privats a excepció de les de policia segons les competències legalment atribuïdes.


Cal tenir present:

1.
El juny de 2016 l’Assemblea del Parc Natural de Collserola va adoptar els següents acords:
•    “Primer.- Manifestar el rebuig que dins del Parc Natural de la Serra de Collserola es realitzin pràctiques i exercicis militars.
•    Segon. -Emprendre les actuacions que correspongui per tal de no autoritzar més pràctiques militars dins el terme territorial del Parc Natural de Collserola.
•    Tercer. -Instar especialment el Ministeri de Defensa, i com a mesura transitòria, que doni les indicacions pertinents perquè no es realitzin aquestes maniobres en zones properes a centres educatius per les sensibilitats suscitades entre la comunitat educativa de la zona.
•    Quart.-Impulsar les accions per tal que el Parc Natural de Collserola sigui declarat com una zona desmilitaritzada, i prioritzar la necessitat de garantir el seu ús ciutadà, per la seva condició d’espai amb una clara vocació educativa i de protecció de la biodiversitat de l’entorn.
•    Cinquè.- Instar a la modificació de les Ordenances del Parc de Collserola per tal de complir amb els acords adoptats en aquesta resolució.”
2.
El Parlament de Catalunya va aprovar en sessió de 20 de juliol de 2016 la moció 55/XI sobre la desmilitarització de Catalunya en la que s’instava al govern de la Generalitat entre altres a “Prohibir les maniobres militars en espais no estrictament militars, com ara les que es fan al Parc Natural de la Serra de Collserola, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a la serra de l’Albera i als pobles de Sant Climent Sescebes i Talarn, entre d’altre, i promoure també que els ens locals en exercici de llurs atribucions i competències, actuïn de la mateixa manera”
3.
Els ajuntaments de Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola i Molins de Rei han aprovat mocions en el sentit de les dues anteriors del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Parlament de Catalunya.
4.
El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 28 de setembre de 2016 va aprovar el següent text:
•    “ Prohibir l’exercici de practiques militars al Parc Natural de la Serra de Collserola ratificant així els acords del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Parlament de Catalunya. “
5.
El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el setembre de 2016 una moció seguint la mateixa línia de les anteriors. 

La CUP Poble Actiu presenta al·legacions a les modificacions de les ordenances del Parc Natural de la Serra Collserola per tal de prohibir la totalitat de les activitats de les forces armades.

Imatge de la publicació Tot Sant Cugat