CUP Poble Actiu

Àrea Metropolitana de Barcelona

No volem l'Exèrcit Espanyol al Parc Natural de Collserola

La CUP insta a obrir un expedient sancionador a l'Exèrcit Espanyol i a requerir la presència de Policia Local i Mossos d’Esquadra per impedir la seva entrada al Parc de Collserola.

La CUP insta a obrir un expedient sancionador a l'Exèrcit Espanyol i a requerir la presència de Policia Local i Mossos d’Esquadra per impedir la seva entrada al Parc de Collserola.


La CUP Poble Actiu a l’Àrea Metropolitana presentarà al Consell Plenari de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a les comissions pertinents i al Ple de la Diputació de Barcelona una moció on demanarà:

1.- Prohibir l’exercici de practiques militars al Parc Natural de la Serra de Collserola, ratificant així els acords del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Parlament de Catalunya.

2.- Instar al Consorci del Parc Natural de Collserola i als Ajuntaments afectats a requerir la presencia de la Policia Local i/o Mossos d’Esquadra per tal de garantir tant el present acord com els presos pel Parlament de Catalunya, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, Ajuntaments de Molins de Reis, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, i impedir l’accés al Parc Natural de les unitats militars.

3.- Instar la incoació del corresponent expedient sancionador a l’Exercit de Terra Espanyol per l’incompliment de les ordenances del Parc Natural de Collserola i la legislació medi ambiental vigent.

Aquestes peticions seran presentades al Consell Plenari de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a les comissions pertinents i al Ple de la Diputació de Barcelona, òrgans competents sobre les activitats dins el Parc Natural de Collserola.

 

El passat 1 de setembre l’exercit espanyol va realitzar maniobres militars al Parc Natural de Collserola tal i com va presumir el mateix Ministeri de Defensa mitjançant aquesta piulada que incorporem, on es poden ver homes armats dins del perímetre del parc natural.

Atès que el Parc Natural de Collserola és un espai de lleure i oci per moltes persones que volen gaudir de la natura i realitzar activitat física.

Atès que en el propi espai del Parc s’hi troben 13 centres educatius i les famílies i els infants fan trajectes pel parc i es troben  amb les maniobres de l’exercit, que poden suposar un impacte emocional pels infants, i atès que defensem una cultura de la pau i dels valors de convivència i respecte mutu, que es treballa en els centres educatius, com per exemple mitjançant el DENIP  (dia escolar de la No-Violència i la Pau).

Atès que  aquestes practiques militars no han de ser una escena al Parc, perquè creiem que el Parc Natural de Collserola té unes finalitats diferents, com son la preservació de la biodiversitat de l’entorn, l’educació en els valors de respecte a la natura, l’ús social i afavorir la preservació del gran pulmó verd de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Atès que no volem que el Parc de Collserola es converteixi en un camp de maniobres militars.

Atès que el juny de 2016 l’Assemblea del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va adoptar els següents acords

Primer.- Manifestar el rebuig que dins del Parc Natural de la Serra de Collserola es realitzin

pràctiques i exercicis militars.

Segon. -Emprendre les actuacions que correspongui per tal de no autoritzar més pràctiques

militars dins el terme territorial del Parc Natural de Collserola.

Tercer. -Instar especialment el Ministeri de Defensa, i com a mesura transitòria, que doni les indicacions pertinents perquè no es realitzin aquestes maniobres en zones properes a centres educatius per les sensibilitats suscitades entre la comunitat educativa de la zona.

Quart.-Impulsar les accions per tal que el Parc Natural de Collserola sigui declarat com una zona desmilitaritzada, i prioritzar la necessitat de garantir el seu ús ciutadà, per la seva condició d’espai amb una clara vocació educativa i de protecció de la biodiversitat de l’entorn.

Cinquè.- Instar a la modificació de les Ordenances del Parc de Collserola per tal de complir amb els acords adoptats en aquesta resolució.”

 

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar en sessió de 20 de juliol de 2016 la moció 55/XI sobre la desmilitarització de Catalunya en la que s’instava al govern de la Generalitat entre altres a “Prohibir les maniobres militars en espais no estrictament militars, com ara les que es fan al Parc Natural de la Serra de Collserola, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a la serra de l’Albera i als pobles de Sant Climent Sescebes i Talarn, entre d’altre, i promoure també que els ens locals en exercici de llurs atribucions i competències, actuïn de la mateixa manera”

Atès que els ajuntaments de Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i Molins de Reis han aprovat mocions en el sentit de les dues anteriors del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Parlament de Catalunya.

Atès que l’article 19.2 del text articulat de les Ordenances del Parc de Collserola estableix la preceptiva autorització per la realització d’activitats col·lectives:

El desenvolupament d'aquestes activitats se sotmetrà a una autorització expressa atorgada per l’ens gestor del Parc de Collserola, sens perjudici de la que pogués correspondre a altres administracions públiques o a particulars afectats. En aquesta autorització es fixaran les condicions a les quals caldrà subjectar estrictament l'activitat en qüestió. Així mateix, es podrà establir l'obligació de dipositar una fiança per tal de garantir que l'activitat es desenvoluparà amb respecte als valors del Parc.”

 

Atès que l’exercit espanyol no ha  obtingut la preceptiva autorització per la realització de les maniobres militars.

Atesa la manifesta falta de respecte del Ministeri de Defensa i de l’exercit espanyol per les resolucions abans esmentada i comprovada l’actuació del passat 1 de setembre sense la preceptiva autorització del Consorci del Parc Natural instem els organismes competents a:

 

1.- Prohibir l’exercici de practiques militars al Parc Natural de la Serra de Collserola, ratificant així els acords del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Parlament de Catalunya.

2.- Instar al Consorci del Parc Natural de Collserola i als Ajuntaments afectats a requerir la presencia de la Policia Local i/o Mossos d’Esquadra per tal de garantir tant el present acord com els presos pel Parlament de Catalunya, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, Ajuntaments de Molins de Reis, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, i impedir l’accés al Parc Natural de les unitats militars.

3.- Instar la incoació del corresponent expedient sancionador a l’Exercit de Terra Espanyol per l’incompliment de les ordenances del Parc Natural de Collserola i la legislació medi ambiental vigent.

La CUP insta a obrir un expedient sancionador a l'Exèrcit Espanyol i a requerir la presència de Policia Local i Mossos d’Esquadra per impedir la seva entrada al Parc de Collserola.